Trimetrix_illustraties_DZG_cDenkstijlen van Hartman

Een combinatie van de denkdimensies levert een bepaald denkpatroon of een denkstijl op. Deze patronen en stijlen filteren informatie en geven aan hoe iemand zijn omgeving bekijkt, wat hij ziet en wat hij niet ziet, en hoe scherp iemand in staat is te zien. Talenten ontstaan als het ware door wat we waarderen en zien. Of mogelijk door wat we juist niet zien, onze blinde vlekken.

Of talenten daadwerkelijk wel of niet zijn ontwikkeld kan alleen de praktijk uitwijzen. Het is afhankelijk van diverse factoren, waaronder iemands drijfveren, gedragsstijlen en uiteraard de levensloop en de persoonlijke ontwikkeling.

triMetrixlogo

Talenten

Hieronder de 23 TriMetrix-Talenten afgeleid van de Denkstijlen van Hartman.

ANDEREN BEÏNVLOEDEN

Het vermogen om het handelen, de beslissingen, de mening of de manier van denken van anderen persoonlijk te beïnvloeden.

 • Weet zich te verzekeren van de support en betrokkenheid van anderen om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Beïnvloedt de acties van anderen op effectieve wijze.
 • Analyseert de meningen en opvattingen van anderen en weet te bewerkstelligen dat die anderen de gewenste alternatieven begrijpen en omarmen.
 • Weet anderen op een positieve wijze te overtuigen.

ANDEREN ONTWIKKELEN

Het vermogen om bij te dragen aan de groei en de ontwikkeling van anderen.

 • Werpt zich op als sterke promotor van de ontwikkeling en groei van anderen.
 • Neemt de tijd om anderen te trainen, te coachen, te begeleiden en te ontwikkelen.
 • Begrijpt wat de verschillende leerstijlen impliceren en weet hoe belangrijk het is voor individuele ontwikkeling om de juiste stijl toe te passen.
 • Schenkt regelmatig aandacht aan het functioneren van anderen en laat anderen verantwoording afleggen over hun eigen presteren.

ANDEREN STUREN EN LEIDEN

Het vermogen om anderen te organiseren en te motiveren om doelen te bereiken en hen het gevoel te geven dat ze daadwerkelijk ergens naartoe werken, dat er een doel en een richting is.

 • Weet anderen te inspireren met een meeslepende visie.
 • Weet anderen te bewegen om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Vormt een positief en inspirerend voorbeeld voor anderen om te volgen in hun streven naar leiderschap.
 • Ondersteunt anderen door hen duidelijkheid, gevoel voor richting en organisatie, en een doel te verschaffen.

BESLUITVAARDIGHEID

Het vermogen om alle aspecten in een situatie te analyseren en te overwegen om het inzicht te verkrijgen dat nodig is om een beslissing te nemen.

 • Analyseert de data die nodig is om beslissingen te kunnen nemen.
 • Neemt op een juiste en effectieve manier belangrijke beslissingen die van invloed zijn op de strategische uitkomsten en doelen.
 • Neemt op het juiste moment beslissingen.
 • Laat zien in staat te zijn impopulaire of moeilijke beslissingen te nemen als dat nodig blijkt. 

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Het vermogen om op een positieve manier met anderen te communiceren en om te gaan.

 • Neemt op een positieve manier het initiatief tot zakelijke relaties en onderhoudt deze relaties.
 • Werkt succesvol samen met diverse groepen mensen op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Communiceert met anderen op een manier die duidelijk, voorkomend en begrijpelijk is.
 • Laat zien gemakkelijk om te kunnen gaan en te kunnen communiceren met allerlei typen mensen. Ook met mensen met een andere achtergrond, leeftijd, ervaring, cultuur of opleiding.

CONCEPTUEEL DENKEN

Het vermogen om hypothetische situaties of abstracte concepten te analyseren om aldus inzicht te verwerven.

 • Toont aan over het vermogen te beschikken lange termijn resultaten te voorspellen en op basis daarvan passende strategieën te ontwikkelen.
 • Identificeert, evalueert en communiceert de potentiële impact van een hypothetische situatie.
 • Definieert de mogelijkheden om gebruik te maken van de kansen die zich voordoen om zakelijke doelen te bereiken.
 • Ontwikkelt plannen en strategieën die leiden tot gewenste strategische uitkomsten.

CONFLICT MANAGEMENT

Het vermogen om verschillen van inzicht of mening op een constructieve manier op te lossen.

 • Is in staat moeilijke kwesties objectief te benaderen.
 • Neemt alle meningen en feiten in ogenschouw alvorens een conclusie te trekken.
 • Formuleert passende oplossingen voor onzekere situaties.
 • Is in staat acceptabele oplossingen uit te werken voor partijen die een conflict hebben en weet daarmee de situatie uit de sfeer van een confrontatie te halen. 

CONTINU LEREN

Het vermogen om persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling en zelf de stappen te ondernemen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van nieuwe ideeën, methodes, technologieën, technieken, ontwikkelingen en dergelijke. Het vermogen om die nieuw verworven kennis ook daadwerkelijk te implementeren.

 • Onderzoekt de functie gerelateerde topics om de eigen kennis en expertise en het eigen functioneren te verbeteren.
 • Is continu bezig de eigen zakelijke vaardigheden up to date te houden.
 • Gaat actief op zoek naar mogelijkheden om nieuw verworven kennis en vaardigheden toe te kunnen passen.
 • Deelt expertise, kennis en informatie met anderen als dat nodig is of gevraagd wordt.

DIPLOMATIE EN TACT

Het vermogen om anderen correct en met respect te behandelen, ongeacht de eigen persoonlijke overtuigingen of (voor)oordelen.

 • Communiceert met anderen op een manier die duidelijk, voorkomend en begrijpelijk is.
 • Laat zien gemakkelijk om te kunnen gaan en te kunnen communiceren met allerlei typen mensen. Ook met mensen met een andere achtergrond, leeftijd, ervaring, cultuur of opleiding.
 • Onderhoudt positieve relaties met anderen omdat hij of zij de ander eerlijk behandelt.
 • Toont respect voor iedereen.
 • Begrijpt en waardeert verschillen tussen mensen.
 • Heeft respect voor verschillen in achtergrond, cultuur, nationaliteit, religie, geslacht, levensstijl, leeftijd en fysieke gesteldheid. 

DOELEN BEREIKEN

Het vermogen om realistische doelen te stellen, daar naartoe te werken en ze daadwerkelijk te realiseren, ongeacht omstandigheden of mogelijke obstakels.

 • Is in staat doelen te formuleren die relevant, realistisch en haalbaar zijn.
 • Identificeert en implementeert plannen en tussentijdse deadlines om zakelijke doelen te bereiken.
 • Initieert activiteiten om doelen te bereiken zonder onnodig oponthoud.
 • Blijft aansturen op het bereiken van doelen ongeacht moeilijke tegenwerking, obstakels of nadelige omstandigheden.
 • Houdt focus op het doel gericht.
 • Identificeert mogelijke obstakels en onderneemt actie om die obstakels uit de weg te ruimen om het gegeven doel te bereiken.

EMPATHISCH VERMOGEN

Het vermogen om de gevoelens en de houding van anderen aan te voelen, waar te nemen en te begrijpen.

 • Laat zien zich bewust te zijn van de manier waarop acties direct en indirect impact hebben op anderen.
 • Luistert aandachtig naar anderen.
 • Toont begrip voor en fijngevoeligheid aangaande de gevoelens van anderen.
 • Waardeert en respecteert de diversiteit van mensen en hun overtuigingen.

FLEXIBILITEIT

Het vermogen om vlot te reageren op en zich met een minimum aan persoonlijke weerstand aan te passen aan veranderingen.

 • Past zich effectief aan aan veranderingen in plannen, procedures en prioriteiten.
 • Toont aan over het vormogen te beschikken meerdere taken tegelijk uit te kunnen voeren.
 • Heeft geen problemen met situaties of taken waarin niet alles helemaal duidelijk omschreven of toegelicht is.
 • Past bestaande plannen aan als dat noodzakelijk is met een minimum aan weerstand.

KLANTGERICHTHEID

De inzet en betrokkenheid hebben en tonen om klanten tevreden te stellen.

 • Kent consequent een belangrijke waarde toe aan klanten en aan klantgerelateerde kwesties.
 • Luistert objectief naar en probeert zich te verplaatsen in de feedback van klanten.
 • Speelt in op de behoeften van klanten en komt met passende oplossingen.
 • Komt alle verplichtingen en beloften richting klanten na.

MENTALE VEERKRACHT

Het vermogen om tegenslagen snel te verwerken en weer verder te gaan.

 • Blijft naar een doel toewerken wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met weerstand of problemen.
 • Gaat objectief om met de kritiek en afwijzing van anderen.
 • Herstelt snel van persoonlijke tegenslagen.
 • Stapt over onvoorziene problemen of obstakels heen zonder onnodig oponthoud of zonder er lang bij stil te blijven staan.

OBJECTIEF LUISTEREN

Het vermogen om zonder vooringenomenheid naar verschillende meningen te luisteren.

 • Waardeert andermans mening of zienswijze.
 • Nodigt anderen regelmatig uit hun mening naar voren te brengen en luistert zonder hen te onderbreken.
 • Presenteert of vertegenwoordigt andermans standpunten onpartijdig.
 • Verifieert of hij of zij de feedback die anderen geven, goed heeft begrepen.

PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het vermogen om verantwoording te dragen en af te leggen voor het eigen handelen.

 • Accepteert en neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het persoonlijk handelen.
 • Vermijdt anderen de schuld te geven.
 • Blijft zich persoonlijk betrokken voelen bij de doelstellingen ongeacht het succes of het falen van de eigen beslissingen.
 • Past de lessen toe die hij of zij in het verleden getrokken heeft uit persoonlijk falen om in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

PLANNING EN ORGANISATIE

Het vermogen om activiteiten procesmatig aan te pakken en te plannen om systemen, procedures, methoden en doelstellingen te kunnen implementeren.

 • Formuleert plannen en organiseert activiteiten die nodig zijn om beoogde doelen te realiseren.
 • Organiseert en gebruikt middelen op een manier die hun effectiviteit maximaliseert.
 • Implementeert passende plannen en past deze onderweg aan als dat nodig is.
 • Laat consequent zien zich te kunnen focussen op organisatie en details. 

PROBLEMEN OPLOSSEN

Het vermogen om de sleutelfactoren met betrekking tot een probleem te identificeren om vervolgens een oplossing te formuleren.

 • Analyseert alle data en gegevens die relevant zijn voor een gegeven probleem.
 • Is in staat complexe materie op te delen in kleinere, simpelere onderdelen om duidelijkheid en overzicht te verkrijgen.
 • Is in staat uit meerdere opties de beste te kiezen om een specifiek probleem op te lossen.
 • Zet alle relevante middelen in om een passende oplossing te implementeren. 

RESULTAATGERICHTHEID

Het vermogen om de acties te kunnen benoemen die nodig zijn om taken af te maken en resultaten te boeken.

 • Implementeert goed doordachte, effectieve plannen en zet de benodigde middelen in om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Komt alle afspraken na die nodig zijn om resultaat te boeken. 

SAMENWERKEN (TEAMWORK)

Het vermogen om met anderen samen te werken om doelen te realiseren.

 • Is in staat persoonlijke belangen opzij te zetten om samen te werken met andere teamleden om doelstellingen te halen.
 • Levert een positieve en constructieve bijdrage aan teamprojecten.
 • Bouwt en onderhoudt vertrouwensrelaties met ieder teamlid.
 • Ondersteunt andere teamleden en onderschrijft teambeslissingen.

VERANTWOORDING DRAGEN VOOR ANDEREN

Het vermogen om de verantwoording te dragen en af te leggen voor het handelen van anderen.

 • Legt passende criteria neer voor het functioneren van anderen.
 • Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van anderen.
 • Pakt functioneringsproblemen effectief en tijdig aan.
 • Houdt het functioneren van anderen in de gaten, houdt een oog op de resultaten die zij boeken en beoordeelt de geleverde prestaties in het kader van de belangrijkste verantwoordelijkheden die de functie met zich meebrengt.

ZELFMANAGEMENT

Het vermogen om prioriteiten aan te brengen en taken af te ronden om het gewenste resultaat te bereiken binnen de gegeven tijd.

 • Streeft zelfstandig en zonder impulsen van buitenaf zakelijke doelen na op een georganiseerde en efficiënte manier.
 • Brengt prioriteiten aan in de activiteiten die nodig zijn om de verantwoordelijkheden die een functie met zich meebrengt, na te komen.
 • Weet zonder directe supervisie het activiteitenniveau vast te houden dat nodig is om doelen te bereiken.
 • Weet onderbrekingen die het werktempo kunnen drukken of andere zaken die tot tijdverlies kunnen leiden, tot een minimum te beperken om werk dat om een hoog kwaliteitsniveau vraagt, binnen een gegeven tijdsperiode af te ronden.

ZELFSTARTEND VERMOGEN

Het vermogen om zaken op te starten, dingen gedaan te krijgen en de vaart ergens in te houden zonder daarvoor een stimulans van buitenaf nodig te hebben.

 • Initieert relevante activiteiten om zakelijke doelstellingen te realiseren.
 • Maakt projecten zelfstandig af en levert de gewenste resultaten.
 • Heeft weinig tot geen supervisie nodig om zich te focussen op de noodzakelijke activiteiten.
 • Is in staat zakelijke kansen snel te herkennen en er een vervolg aan te geven zonder sturing van anderen