Academy

Gebruikersovereenkomst

Inleiding

Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, alvorens je aan te melden en gebruik te maken van de Academy van Cambio Trajecten, hieronder aangeduid als de Academy. Door het aanmelden bij de Academy geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruiksovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens

De Academy houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doelen verwerkt. Je persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken. Meer informatie over Privacy staat hierboven.

Doelen

Educatief doel

De Academy heeft diverse modulen met daarin aanbod aan voor persoonlijke ontwikkeling. In het kader van deze ontwikkeling worden gegevens bijgehouden.

Commercieel doel

De Academy kan je modulen aanbieden. Data kan gebruikt worden door Cambio Trajecten voor marketinginformatie en productontwikkelingen. Je geeft toestemming (opt-in) dat Cambio Trajecten je e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat je je te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Cambio Trajecten.

Technisch doel

De Academy is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door de Academy is je e-mailadres noodzakelijk. De Academy plaatst cookies op jouw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen je te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait de Academy op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle, H5P, BigBlueButton en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals pdf. Op deze software, die door de Academy gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van het leerplatform

Je dient je als gebruiker van de de Academy in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

De Academy behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op de Academy aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Academy en/of derden;
  2. het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Academy of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt de Academy zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.
De Academy wijst je erop dat een gedeelte van de door jou verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook je e-mailadres kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij je dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heb je het recht de Academy te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berusten uitsluitend bij Cambio Trajecten. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Academy in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt de Academy zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

Aanspraken

De inhoud van de modules en content wordt geheel verzorgd door Cambio Trajecten en haar partners. Om deze reden is de Academy op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door de Academy van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal.

De beperking van de aansprakelijkheid van de Academy geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de Academy. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van de Academy is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat de Academy ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren.

De Academy staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat de Academy ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot ben je zelf  gehouden een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. De Academy garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging

Je zult je account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. Je staat er jegens de Academy voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade ben je zelf verantwoordelijk.

Overig

De Academy is een onderdeel van de website van Cambio Trajecten, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27193593.

Cambio Trajecten behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot de Academy te ontzeggen.